Fiber etablering

Kære Grundejere

I forbindelse med fiber nedgravningen i vores område har bestyrelsen afholdt vejsyn med Slagelse kommune og TDC med deres entreprenør. Vi gennemgik området og fik stillet en masse af de spørgsmål som er kommet fra jer til bestyrelsen.

Vi har valgt at samle spørgsmålene og svarene på vores nedenfor samt på vores hjemmeside.

Det overordnede budskab fra Kommunen er at der ydes 2 års garanti på alt reetablering, som TDC er ansvarlig for. Derfor vil bestyrelsen have mulighed for at kunne lave et gennemgang sammen med kommunen og TDC inden der er gået to år.

Venlig hilsen

David Bratved Mir

Spørgsmål:

Hvor skal der præcis graves?

Der har været en del dialog mellem bestyrelsen, TDC og kommunen omkring hvor der skal graves. Bestyrelsen har primært haft fokus på at minimere gravninger i asfalten. Da Gasledningerne i vores område ikke ligger hensigtsmæssigt i vil der blive lavet mange huller i asfalten, hvis der skal skydes fiber ind til husene fra vejsiden. Derfor er beslutningen sammen med TDC’s entreprenør blevet at fiberkablerne, til dem som har bestilt fiber, komme ind fra fællesarealerne, hvor det er muligt. Se evt. vedlagte kort. Selvom fiberen kommer ind fra fællesarealerne, vil fiberen fortsat blive leveret hvor det er aftalt mellem grundejeren og TDC, hos dem som har bestilt fibertilslutning.

Hvem godkender, at der må graves?

Det er udelukkende kommunen, som giver tilladelse til, at der må graves i vores område. Bestyrelsen blev oplyst, at hvis der blot er én beboer, som ønsker fibertilslutning, så giver kommunen tilladelsen. Kommunen har allerede givet denne tilladelse

Hvornår graves der?

Entreprenøren forventer at starte med at grave i uge uge 50. Det forventes, at området er fuldt reetableret udgangen af januar.

Graves der i asfalten?

Entreprenøren ønsker så vidt det er muligt at undgå at grave i asfalten. Derfor vil de ”skyde” fiberen under vejene, der hvor vejene skal krydses. Da vi har gas i vores område, skal gasledningerne desværre blotlægges, når de ”skyder” på tværs af ledningerne. Det kan betyde, at de nogle steder vil lave huller i asfalten til det. Det endelige omfang kender vi ikke endnu, da der var lidt usikkerhed i forhold til om gasledningerne lå under vejen eller i kanten af vejen.

Graves der i indkørslerne?

De steder hvor det skal graves langs vejen(Jonsvangen), vil indkørsler og areal foran husene også graves op. Alt vil efterfølgende blive reetableret, som det var inden gravearbejdet går i gang. Det vil bla. betyde, at dem som f.eks. har granitskærver vil få reetableret med de eksisterende skærver. Hvis der mangler skærver efter gravningen, vil der blive fyldt op i samme farve. Opgravning af indkørsler langs med vejene vil blive dække til efter endt arbejde, således at indkørslerne vil kunne benyttes imens. Entreprenøren vil som udgangspunktet lave en hurtig reetablering af de enkelte indkørsler, så det er til mindst mulig gene.

Hvad med affaldsafhentningen mens der graves?

Entreprenøren vil, i det omfang der er behov for det, lægge en plade hen over graverenden, således at affaldsbeholderen vil kunne køres ud til vejen. Hvis entreprenørens maskiner står i vejen, når der afhentes affald, vil entreprenøren sørge for at køre alle skraldespande ned til skraldebilen.

Hvor placeres teknikskabene i området?

Teknikskabene vil primært blive placeret på fællesarealer. De er markeret på kortet med gul nål.

Garanti på reetableringen?

Der ydes to års garanti på alt reetablering. Derfor kan beboere, som ikke mener, at deres reetablering er udført tilfredsstillende meddele dette til kommunen, som vil pålægge TDC at sikre en ordentlig reetablering. Der er mulighed for at indkalde til et generelt eftersyn af hele området inden garantien udløber om to år. Bestyrelsen agter at informere beboerne herom, således at der kan meldes ind samlet inden en evt. gennemgang.

Håber det giver et indblik i det forestående arbejde.

Mvh.
Bestyrelsen