Vedtægter

Vedtægter for 
grundejerforeningen
Jonsgården

Matr.nr.:
del nr. 61 af 6a, Holmstrup, Slagelse Jorder
del nr. 64 af 2b, Jernbjerg, Slagelse Jorder

Beliggende:
Jonsgården
4200  Slagelse

Foreningens tinglyste vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og formål

     § 1.1 Foreningens navn er “Grundejerforeningen Jonsgården”.

     § 1.2 Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune under Næstved ret, der er foreningens værneting.

     § 1.3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreninens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmer skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreninen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at ufærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 del flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

     § 1.4 Grundejerforeningen skal forstå drift og vedligeholdelse af veje og interne stier samt de nærrekreative fælles friarealer, jfr. §19.2 i lokalplan nr. 264.

     § 1.5 Grundejerforeningen skal forestå snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på vejarealer og stier.

     § 1.6 Bestyrelsen træffer afgørelse i sager om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 264, §7.6., der af Slagelse byråd henlægges til foreningen, jf. lokalplanens §10.4. Bestyrelsen afgør, om en dispensation skal forelægges generalforsamlingen. I Henhold til lokalplan nr. 264, §7.4. må ingen form for skiltning eller reklamering finde sted. Der må kun meddeles mindre betydende lempelser, der ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

     § 1.7 Fællesarealer og beplantninger, der skal vedligeholdes af grundejerforeningen, fg. lokalplan 264, overdrages til grundejerforeningen, når de er færdiggjort.

     §1.8 Overdragelse kan tidligst finde sted, når mindst halvdelen af grundende omkring et fællesareal er solgt.

§ 2. Medlemmer

     § 2.1 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er omfattet af lokalplan nr. 264, som vist på vehæftede kortbilag. Hver grund repræsenterer ét medlem.

Slagelse Kommune er ikke medlem af grundejerforeningen, men skal til en hver tid holdes orienteret om bestyrelsens sammensætning og adresse.

     § 2.2 Når et medlem overdrager sin grund på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at værre medlem af foreninen og kan intet krav rette mod dennes formue.

     § 2.3 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreninen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcel nr. og matr. nr.

§ 3. Kontingent

     §3.1 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I Forholdet til foreningen hæfter medlemmerne prorata (for hver sin del), hvilket også skal fælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

     § 3.2 Ved foreningens oprettelse og senere indmeldelse betales af hver medlem for hver parcelhusgrund et indskud på kr. 500,00, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling/køb. Der skal betales indskud ved senere ejerskifte.

     § 3.3 I øvrigt betaler hvert medlem medlem for hver grund, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at betale senest den 10. januar 2006. Ved indmeldelse efter 1. januar betales kontingent for den resterende del af året senest den 10. i næste måned. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

     § 3.4 Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 del af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 4. Generalforsamling

     § 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

     § 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte addresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

     § 4.3 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sætes under afstemning. På hver generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af underskrevet regnskab
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand for bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter
 11. Valg af bestyrelsesmedlem til Jonsgården Ejerlav
 12. Valg af suppleant til bestyrelsen for Jonsgården Ejerlav
 13. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Enhver er pligtig til at modtage valg, genvalg kan nægtes.

     § 4.4 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan en begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

     § 4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har 2 stemmer for hver grund, han ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i fhenhold til mere end en fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

     § 4.6 Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødenes antal.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Ændring af foreningens vedtægter forudsætter tillige godkendelse fra Slagelse Kommune.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer til ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 5. Bestyrelsen

§ 5.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

En valgt bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der efter den første 2-års periode kun er 3 medlemmer på valg, året efter de resterende to og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.

Grundejerforeningen opfordrer generalforsamlingen til at vælge repræsentanter fra alle 3 veje.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Er kassereren ikke medlem af grundejerforeningen, har han ingen stemmeret i bestyrelsen. Såfremt kassereren for forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

     § 5.2 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.
Over der under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

     § 5.3 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

§ 6. Revisorer og regnskab

     § 6.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

     § 6.2 Foreningens regnskab er kalenderåret, føreste regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15.02 og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en eksakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

     § 6.3 Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller girokonto i foreningen navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forening med enten formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 10.000,00

Download

Kopi af de originale vedtægter kan også downloades i pdf-format.