Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkaldelsen er leveret ud alle grundejernes postkasser.

Indkaldelsen kan ses her

Budget 2023 kan ses her

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/3-23.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Vel mødt,

Bestyrelsen

Arbejdsdag på Søndag d. 24-4

Husk det er på Søndag der igen er arbejdsdag.

Vi mødes ved Jonshaven/Søen kl. 10.00, hvor opgaverne vil blive fordelt af bestyrelsen.

Når alle er færdige med opgaverne, er der i år arrangeret, at der kommer en pølsevogn, som serverer blandede pølser, herunder også veganske og halalpølser, med brød og tilbehør.

Husk: hvis du ikke kan deltage på arbejdsdagen, må du gerne aftale at f.eks. din nabo deltager på dine vegne. Det er alene et krav at 1 fra hver husstand deltager.

Indkommende forslag til Generalforsamling 2022

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti mellem Jonsgården og Jernbjerglunden. Pris 26.000 kr.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti fra Jonshaven hvor der i dag er en trampesti. Pris 20.000 kr.

Elsebeth Mayn Andersen er kommet med flere forslag ang. “Lidt vildere natur!” se mere her

Ida Larsen er kommet med forslag om opsætning af stolper ved stierne til de grønne arealer. Kan se der er flere der med bil kører ind på vores grønne område. Se yderligere her.

Indkommende forslag til Generalforsamling 2021

Der er i alt fire forslag som er kommet bestyrelsen i hænde til genreralforsamlingen.

Elsebeth Mayn Andersen er kommet med forslag “Lidt vildere natur!” se mere her

Ida Larsen er kommet med forslag om opsætning af fem skilte med teksten:
Velkommen!
Husk, at samle din hundelort op og smide posen i en af de opsatte spande i kvarteret. Så vores børn kan lege frit.
Tak fordi du tænker på vores børn og vores dyr her i kvarteret. 

Prisen pr. skilt 646,25 kr,.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti mellem Jonsgården og Jernbjerglunden. Pris 26.000 kr.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti fra Jonshaven hvor der i dag er en trampesti. Pris 20.000 kr.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. september 2021 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/9-21.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 29 september 2021

Vel mødt,

Bestyrelsen

Fiber etablering

Kære Grundejere

I forbindelse med fiber nedgravningen i vores område har bestyrelsen afholdt vejsyn med Slagelse kommune og TDC med deres entreprenør. Vi gennemgik området og fik stillet en masse af de spørgsmål som er kommet fra jer til bestyrelsen.

Vi har valgt at samle spørgsmålene og svarene på vores nedenfor samt på vores hjemmeside.

Det overordnede budskab fra Kommunen er at der ydes 2 års garanti på alt reetablering, som TDC er ansvarlig for. Derfor vil bestyrelsen have mulighed for at kunne lave et gennemgang sammen med kommunen og TDC inden der er gået to år.

Venlig hilsen

David Bratved Mir

Spørgsmål:

Hvor skal der præcis graves?

Der har været en del dialog mellem bestyrelsen, TDC og kommunen omkring hvor der skal graves. Bestyrelsen har primært haft fokus på at minimere gravninger i asfalten. Da Gasledningerne i vores område ikke ligger hensigtsmæssigt i vil der blive lavet mange huller i asfalten, hvis der skal skydes fiber ind til husene fra vejsiden. Derfor er beslutningen sammen med TDC’s entreprenør blevet at fiberkablerne, til dem som har bestilt fiber, komme ind fra fællesarealerne, hvor det er muligt. Se evt. vedlagte kort. Selvom fiberen kommer ind fra fællesarealerne, vil fiberen fortsat blive leveret hvor det er aftalt mellem grundejeren og TDC, hos dem som har bestilt fibertilslutning.

Hvem godkender, at der må graves?

Det er udelukkende kommunen, som giver tilladelse til, at der må graves i vores område. Bestyrelsen blev oplyst, at hvis der blot er én beboer, som ønsker fibertilslutning, så giver kommunen tilladelsen. Kommunen har allerede givet denne tilladelse

Hvornår graves der?

Entreprenøren forventer at starte med at grave i uge uge 50. Det forventes, at området er fuldt reetableret udgangen af januar.

Graves der i asfalten?

Entreprenøren ønsker så vidt det er muligt at undgå at grave i asfalten. Derfor vil de ”skyde” fiberen under vejene, der hvor vejene skal krydses. Da vi har gas i vores område, skal gasledningerne desværre blotlægges, når de ”skyder” på tværs af ledningerne. Det kan betyde, at de nogle steder vil lave huller i asfalten til det. Det endelige omfang kender vi ikke endnu, da der var lidt usikkerhed i forhold til om gasledningerne lå under vejen eller i kanten af vejen.

Graves der i indkørslerne?

De steder hvor det skal graves langs vejen(Jonsvangen), vil indkørsler og areal foran husene også graves op. Alt vil efterfølgende blive reetableret, som det var inden gravearbejdet går i gang. Det vil bla. betyde, at dem som f.eks. har granitskærver vil få reetableret med de eksisterende skærver. Hvis der mangler skærver efter gravningen, vil der blive fyldt op i samme farve. Opgravning af indkørsler langs med vejene vil blive dække til efter endt arbejde, således at indkørslerne vil kunne benyttes imens. Entreprenøren vil som udgangspunktet lave en hurtig reetablering af de enkelte indkørsler, så det er til mindst mulig gene.

Hvad med affaldsafhentningen mens der graves?

Entreprenøren vil, i det omfang der er behov for det, lægge en plade hen over graverenden, således at affaldsbeholderen vil kunne køres ud til vejen. Hvis entreprenørens maskiner står i vejen, når der afhentes affald, vil entreprenøren sørge for at køre alle skraldespande ned til skraldebilen.

Hvor placeres teknikskabene i området?

Teknikskabene vil primært blive placeret på fællesarealer. De er markeret på kortet med gul nål.

Garanti på reetableringen?

Der ydes to års garanti på alt reetablering. Derfor kan beboere, som ikke mener, at deres reetablering er udført tilfredsstillende meddele dette til kommunen, som vil pålægge TDC at sikre en ordentlig reetablering. Der er mulighed for at indkalde til et generelt eftersyn af hele området inden garantien udløber om to år. Bestyrelsen agter at informere beboerne herom, således at der kan meldes ind samlet inden en evt. gennemgang.

Håber det giver et indblik i det forestående arbejde.

Mvh.
Bestyrelsen

Fiber i vores område

Kære grundejere 

Bestyrelsen har her til aften holdt møde i forbindelse med, at TDC skal igang med at grave fiber ned i vores område. 

Vi er som grundejerforening ikke med til at bestemme, om der skal gives tilladelse til at grave eller ej. Det er udelukkende kommunen, som giver tilladelse. I bestyrelsen ønsker vi ikke at modsætte os, at der bliver lagt fiber i vores område. Vi ønsker at samarbejde med kommunen og TDC, således at gravearbejdet giver mindst mulig gene, samt at der primært bliver gravet, hvor der ikke er asfalt eller fortorv. 

Bestyrelsens overordnede holdning til at der kommer fiber til vores område er positiv, da vi mener, at fiber er fremtiden og vil give os alle flere valgmuligheder, når vi skal vælge TV- og internetudbyder. 

Vi er opmærksomme på, at gravearbejdet vil kræve reetablering efterfølgende fra TDC. Derfor er vi i dialog med kommunen og TDC således, at vi i størst muligt omfang kan være med til at påvirke, at der bliver gravet så lidt som muligt i vejene og fortorv. 

Så snart vi kender den endelige graveplan vil vi sikre billeder af, hvordan området ser ud før og efter. De billeder skal bruges til at sikre at reetableringen af vores område bliver så tæt på den nuværende stand som muligt. 

Efter opfordring fra nogle beboere har vi i bestyrelsen drøftet muligheden for at holde et informationsmøde omkring fiberetableringen. Det er dog vores vurdering, at vi i bestyrelsen ikke kan bidrage med yderligere information, som beboerne ikke allerede har modtaget. Derfor ønsker vi ikke unødigt at bruge beboernes tid, men vi vil naturligvis informere så snart vi kender til det endelige gravearbejde, eller vi modtager ny information. 

Vi vil i bestyrelsen udarbejde et høringssvar, hvor vi vil udtrykke vores bekymring i forhold til gravearbejdet. Samtidig vil vi lægge vægt på og opfordre til, at der så vidt det er muligt ikke graves i veje og fortorv.

Hvis der er beboere, som har bekymringer i forbindelse med fiberetableringen i vores område, som ikke er nævnt ovenfor, er I meget velkommen til at skrive til formand@jonsgarden.dk. Så vil vi prøve at samle op på de bekymringer der måtte være så vi kan lave det så nuanceret høringssvar som muligt. Evt. kommentar skal være bestyrelsen i hænde inden d. 22-10-2019. 

Venlig hilsen
David Bratved Mir
Formand, Grundejerforeningen Jonsgården.

PS. denne information er også delt i Jonsgården Grundejerforening

Arbejdsdag 2019


Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 28. april 2019 samt lidt billeder herfra.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt kloaker, kørt fodboldmål væk, beskåret planter langs stierne, samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2020 bliver afholdt søndag d. 26. april.