Ordensreglement

Ordensreglement
for
Grundejerforeningen Jonsgården

Godkendt på ordinær generalforsamling d. 20. marts 2013

Formålet med dette ordensreglement er at bibeholde det gode naboskab, gennem nogle få enkle regler. Alle grundejere er forpligtede til at overholde dette reglement, som Bestyrelsen til enhver tid kan henvise til.

Desuden henviser bestyrelsen til at der anvendes sund fornuft og vises rimeligt hensyn til hinanden.

  1. Som rettesnor bør følgende arbejdsopgaver udføres i tidsrummet  hverdage fra 08.00-21.00 og lør/søndag fra 10.00 – 21.00
   • Plæneklipning med såvel motor som el samt alm. plæneklipper
   • Brug af motor- eller elektrisk sav
   • Arbejde med andre støjende, motordrevne eller elektriske værktøjer og redskaber
  1. Afspilning af musik må ikke være til gene for naboer
  1. Grundejere er pligtige til at vedligeholde deres grunde og vejstykke og holde dem fri for ukrudt. Dette gælder også for ubebyggede grunde. Overholdes dette ikke lader Bestyrelsen renholdelse ske for grundejerens regning.  I perioden fra april til oktober skal græs og ukrudt holdes nede i et 8-10 cm niveau. På grunde bebyggede såvel som ubebyggede hvorfra der siver vand til veje eller omkringliggende fællesarealer, har grundejeren pligt til at forhindre dette – dvs. ved anlægning af dræn.
  1. Det påhviler hver grundejer at arealet fra parcellens skel til vejmidte/nabo samt eventuelt fortorv bliver passende renholdt. Grundejere, hvis skel støde op til fællesareal og fælles stier, skal foretage en passende vedligeholdelse af skelbeplantningen.
   Det påviler grundejer at fjerne sne og glatførebekæmpe ovennævnte arealer i tidsrummet 7.00 – 22.00
  1. Ved påbegyndelse af nybyggeri og andet større byggeri på parcellen bedes man underrette et medlem af Bestyrelsen, da denne så vil foretage fotografering af vejen og evt. omkringliggende områder før arbejdets begyndelse og efter arbejdets afslutning.
  1. Det er ikke tilladt at henlægge have-, byggeaffald og andet affald på fællesarealerne – sker det, er grundejerforeningens bestyrelse berettiget til , uden varsel, at lade affaldet fjerne for grundejerens regning. Endvidere er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald – affald skal afleveres på genbrugsstationer – se i øvrigt kommunens affaldsdirektiv. Hvis man ejer en kompostbeholder skal denne placeres, så den ikke er til gene for nabo.
  1. Veje og vendepladser må ikke benyttes til “systematisk parkering”, opbevaring af campingvogne, trailere, arbejdskøretøjer, byggematerialer og lignende. Dette gælder ligeledes for ubebyggede grunde. Gæsteparkering skal, når muligt, foregå på egen grund.
  1. Hunde eller andre husdyr må ikke frit strejfe om, eller i det hele taget være til gene for beboerne. Se i øvrigt Hundeloven og Lov om Mark og Vejfred. Udenfor parcellen skal hunde holdes i snor. Efterladenskaber skal fjernes.
  1. Der må ikke køres med knallerter, motocrossmaskiner og lignende på fælles stier i området.
  1. For husdyrforhold, herunder høns og duer gælder de alm. regler om at parcellens ejer ikke må være til gene for omgivelserne, her med henblik på støj og hygiejne (skadedyr).
 1. Færdsel på fællesvej og stikveje skal foregå i passende lav fart – der er mange børn på vores veje. Se i øvrigt fartgrænse ved indkørsel samt skiltninger om legende børn.

I øvrigt henvises til Slagelse kommunes lokalplan nr. 264 gældende for området.

I tilfælde af konflikt, søges denne i første omgang løst i mellem parterne, inden bestyrelsens indblandes.