Arbejdsdag – well done!

 

Foreningen har idag afholdt sin første fælles arbejdsdag – Det blev en kæmpe success!

Vejret var ingen hindring, da cirka 30 huse var repræsenteret ved starten kl. 10.00, det betød at vi efter 2 timers arbejde og 5 vognlæs skrald, grene og andet affald, var klar til at nyde en kop velfortjent kaffe med kage.

Vi har også opsat nabohjælp skilt ved indkørslen til vores forening. På hjemmesiden https://din.nabohjælp.dk/account/signup er det muligt at læse mere om initiativet. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig og opsætte de gratis klistermærker.

De husstande der ikke var repræsenterede idag, vil modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Vi ses igen til efteråret! (tid og sted vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.)

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Arbejdsdag i grundejerforeningen

Husk at grundejerforeningen afholder arbejdsdag søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00.

Mødested er græsarealet ved afvandingshullet, for enden af Jonshaven.

Opgaver vil blive fordelt på dagen.

Grundejerforeningen vil være vært for kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

ps. jf. sidste års generalforsamling vil foreningen indkræve kr. 300.00 i tilfælde af fravær.

Rettidige indkomne forlag til generalforsamling 2014

På generalforsamlingen d. 26/3-2014 har alle medlemmer mulighed for at bringe forslag til afstemning, såfremt dette er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs. d. 18/3-2014.

Bestyrelsen har modtaget en række forslag, der med få undtagelser har det til fælles, at de vedrører vores nær-rekreative grønne områder.

For at et forslag kan bringes til afstemning til generalforsamlingen, har bestyrelsen betinget at nedenstående information er fremskaffet af forslagstilleren.

 • Beskrivelse af forslaget
 • Plan for vedligeholdelse, etablering, placering osv.
 • Pris for anskaffelse, ide til finansiering
 • Pris for vedligeholdelse/abonnement osv.

Dette har bestyrelsen været i dialog med forslagsstillerne om.

På baggrund heraf indstiller bestyrelsen nedenstående forslag til afstemning.

 • Anlæg af boldbane i arealet imellem vores grundejerforening og musikkvarteret.
  Arealet skal jævnes/tromles og herefter slåes sammen med det øvrige “fingræs” dvs. ca. 22 gange om året.
  Prisen for etablering er ca. kr. 5.500,-
  Årlig merpris for vedligeholdelse kr. 7.650,-
  Prisen er excl. moms
 • Oprettelse af en arbejdsgruppe der skal arbejde for fremadrettet udvikling & vedligeholdelse af vores grønne områder.

Nedenstående forslag er modtaget, men kan på baggrund af manglende information ikke bringes til afstemning.

 • Indkøb og opsætning af hjertestarter inkl. abonnement
 • Indkøb og opsætning af shelter ved højen
 • Anlæg af grussti i østlig ende af Jonshaven
 • Opsætning af fodboldmål på det store grønne areal
 • Vedligeholdelse af udsigtshøjen inkl. plantning af træ og opsætning af bænk
 • Opsætning af skraldespande langs stierne (tømning skal foretages af dem, der slår græs)
 • Beplantning ud mod omfartsvejen
 • Anlæg af legeplads

Det er rigtig gode forslag, som bestyrelsen anbefaler bliver behandlet under punktet eventuelt.

Herefter anbefaler bestyrelsen, at de medlemmer der ønsker, kan træde ind i arbejdsgruppen og herefter arbejde for at lægge en detaljeret plan for ovenstående inkl. en prioritering af forslag, som kan bruges som afstemningsgrundlag ved generalforsamlingen i 2015.

Ordinær generalforsamling 2014

Så er det snart tid til generalforsamling 2014.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 26. marts 2013 kl. 19.00

Hvis du har forslag til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18. marts 2014.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i nær fremtid, ligesom den kan læses her på hjemmesiden.

Indkaldelse til generalforsamling 26-3-2014 – med dagsorden

Vel mødt,

Bestyrelsen

Ubudne gæster i kvarteret

Kære medbeboere,

Da vi i den senere tid har haft flere uheldige episoder med tyveri og indbrud i kvarteret vil bestyrelsen gerne sende en generel opfordring til alle om at være særligt opmærksomme på mistænkelig adfærd, fremmede biler osv.

Senest var det Jonsgården nr. 8, der igår aftes fik stjålet nummerplader på bilen i carporten – imens de var hjemme.

I den forbindelse er det min forståelse at der er set en rød varebil.

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at deltage i www.nabohjælp.dk, og jeg ved at vejen Jonsgården har lavet deres egen gruppe på facebook hvor de oplyser hinanden hvis de ikke er hjemme, er på ferie eller har set/observeret noget mistænksomt.

Jeg håber at vi ved fælles hjælp og opmærksomhed kan gøre livet så surt for tyven, at disse ubehagelige episoder hører op.

God jul,

På bestyrelsens vegne,

Henrik Kragh Thomsen
formand

Nyhedsbrev – efterår 2013

Bestyrelsen ønsker at orientere om nedenstående

Efter seneste bestyrelsesmøde har vi besluttet at sende denne meddelelse til orientering og som oplæg til diskussion.

Resultat af ekstraordinær generalforsamling:

På vores ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt d. 15. maj 2013 i formandens carport, blev det med flertal besluttet at bestyrelsen ikke længere skal arbejde for at få bygherrer til at forbedre vejene/yde økonomisk kompensation før vi overtager kvarterets veje.

Det har medført at vi i bestyrelsen har holdt møder for at prøve at finde en holdbar løsning med hensyn til fremtidig vedligeholdelse af vores veje.

Vi er imidlertid ikke kommet til nogen konklusion og ønsker nu at i som beboere i kvarteret kommer med jeres forslag, således at vi frem mod næste generalforsamling vil have et “ide katalog” som vi eventuelt kan arbejde videre  med eller stemme om hvis nødvendigt.

Derfor beder vi alle med en god ide til fremtidig vedligeholdelse om at sende en mail der beskriver ideen til formand@jonsgarden.dk, som vil bringe ideen med til næste bestyrelsesmøde.

Udskiftning i bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Mie Bork Lundgreen har ønsket at forlade bestyrelsen. Mie har dog invilliget i at virke som kasserer indtil næste generalforsamling.

Søren Lauridsen overtager som suppleant Mies plads.

Jeg vil gerne sige stort tak til Mie for hendes arbejde i Bestyrelsen og ønske Søren velkommen tilbage.

Vedligeholdelse af vej og fortorv:

Bestyrelsen gør opmærksom på at det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde såvel fortorv som halvdelen af den vej der ligger ud for ens grund. Det gælder også i byggefasen – bla. af hensyn til kloaken.

Det er ligeledes grundejerens opgave at sørge for græsslåning/rydning af ukrudt i den grønne stribe mellem fortorv og vej. Samt sørge for nødvendig snerydning af fortorvet om vinteren.

Henstilling af biler, trailere, byggemateriel o.l.

Bestyrelsen minder alle om at veje og vendepladser som udgangspunkt ikke er egnede til systematisk parkering. Dermed ikke sagt at man ikke kan have gæster der parkerer på vejen, men systematisk parkering af bil, trailer, byggematerialer og lignende hører til i egen indkørsel og ikke på vores smalle veje eller på ubebyggede grunde.

Gadebelysning:

Sæsonen for gadebelysning er nu også så småt ved at starte op. Opdager du en defekt lyskilde kan du selv fejlmelde denne på SK Forsynings hjemmeside – et link til fejlmeldingssiden kan findes på grundejerforeningens hjemmeside www.jonsgarden.dk på opslagstavlen.

Udbedring af lyskilder er en del af den serviceaftale vi har indgået.

Nabohjælp:

I den seneste tid har flere beboere været ramt af tyveri af cykler der har stået låst i carport eller skur.

Derfor vil vi opfordre alle til at være opmærksomme på mistænkelig adfærd hvis naboen ikke er hjemme.

Vi vil om kort tid sætte et nabohjælp skilt op ved indkørslen til kvarteret og vil foreslå at alle beboere sætter nabohjælp klistermærker op i vinduet.

Disse kan bestilles på hjemmesiden www.nabohjælp.dk

Arbejdsdag:

Vi nåede ikke at få planlagt en arbejdsdag for dette efterår.

I stedet for beder vi alle om at sætte kryds i kalenderen søndag d. 6. april 2014

Bestyrelsen vil opfordre alle med ideer til arbejdsdagen til at sende disse til formand@jonsgarden.dk. Bestyrelsen vil herefter sortere i forslagene og sørge for eventuelle materialer i samarbejde med forslagsstiller.

Bestyrelsen vil sørge for forfriskninger til de fremmødte.

En invitation vil blive sendt til alle husstande når vi kommer nærmere datoen.

Hjemmesiden:

For at gøre det enklere for foreningens beboere at søge information omkring vores grundejerforening samt bestyrelsens arbejde opfordrer vi alle beboere til at søge information på vores hjemmeside www.jonsgarden.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Jonsgården