Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Til generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen modtaget følgende 2 forslag:

  1. Beskæring af bevoksningen omkring mosen – pris forventet imellem kr. 15.000 og 20.000
  2. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen fra 80 watt halogen til 25 watt LED.
    Dette vil medføre en fremtidig besparelse på strøm og vedligeholdelse – pris forventet omkring kr. 35.000
  3. Jack Rasmussen, har stillet forslag om at foreningen kommer på Fibernet – mere info. på mødet.

 

Vel mødt på torsdag, i SBIs klubhus

Bestyrelsen

Grus til renovering af stisystem

Bestyrelsen vil gerne orientere om følgende:

Mandag/tirsdag i uge 38 vil der blive aflæsset grus på vores vendepladser. Dog på en sådan måde at det ikke dækker for indkørslerne.

Gruset skal bruges til opfyldning og renovering af  vores stisystem.

Vi forventer arbejdet gennemført ved udgangen af uge 38.

Vi beklager eventuelle ulemper dette må have for de af foreningens medlemmer der bor ud til vendepladserne.

På bestyrelsens vegne,

David
Formand

Ubudne gæster i kvarteret

Kære medbeboere,

Da vi i den senere tid har haft flere uheldige episoder med tyveri og indbrud i kvarteret vil bestyrelsen gerne sende en generel opfordring til alle om at være særligt opmærksomme på mistænkelig adfærd, fremmede biler osv.

Senest var det Jonsgården nr. 8, der igår aftes fik stjålet nummerplader på bilen i carporten – imens de var hjemme.

I den forbindelse er det min forståelse at der er set en rød varebil.

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at deltage i www.nabohjælp.dk, og jeg ved at vejen Jonsgården har lavet deres egen gruppe på facebook hvor de oplyser hinanden hvis de ikke er hjemme, er på ferie eller har set/observeret noget mistænksomt.

Jeg håber at vi ved fælles hjælp og opmærksomhed kan gøre livet så surt for tyven, at disse ubehagelige episoder hører op.

God jul,

På bestyrelsens vegne,

Henrik Kragh Thomsen
formand

Nyhedsbrev – efterår 2013

Bestyrelsen ønsker at orientere om nedenstående

Efter seneste bestyrelsesmøde har vi besluttet at sende denne meddelelse til orientering og som oplæg til diskussion.

Resultat af ekstraordinær generalforsamling:

På vores ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt d. 15. maj 2013 i formandens carport, blev det med flertal besluttet at bestyrelsen ikke længere skal arbejde for at få bygherrer til at forbedre vejene/yde økonomisk kompensation før vi overtager kvarterets veje.

Det har medført at vi i bestyrelsen har holdt møder for at prøve at finde en holdbar løsning med hensyn til fremtidig vedligeholdelse af vores veje.

Vi er imidlertid ikke kommet til nogen konklusion og ønsker nu at i som beboere i kvarteret kommer med jeres forslag, således at vi frem mod næste generalforsamling vil have et “ide katalog” som vi eventuelt kan arbejde videre  med eller stemme om hvis nødvendigt.

Derfor beder vi alle med en god ide til fremtidig vedligeholdelse om at sende en mail der beskriver ideen til formand@jonsgarden.dk, som vil bringe ideen med til næste bestyrelsesmøde.

Udskiftning i bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Mie Bork Lundgreen har ønsket at forlade bestyrelsen. Mie har dog invilliget i at virke som kasserer indtil næste generalforsamling.

Søren Lauridsen overtager som suppleant Mies plads.

Jeg vil gerne sige stort tak til Mie for hendes arbejde i Bestyrelsen og ønske Søren velkommen tilbage.

Vedligeholdelse af vej og fortorv:

Bestyrelsen gør opmærksom på at det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde såvel fortorv som halvdelen af den vej der ligger ud for ens grund. Det gælder også i byggefasen – bla. af hensyn til kloaken.

Det er ligeledes grundejerens opgave at sørge for græsslåning/rydning af ukrudt i den grønne stribe mellem fortorv og vej. Samt sørge for nødvendig snerydning af fortorvet om vinteren.

Henstilling af biler, trailere, byggemateriel o.l.

Bestyrelsen minder alle om at veje og vendepladser som udgangspunkt ikke er egnede til systematisk parkering. Dermed ikke sagt at man ikke kan have gæster der parkerer på vejen, men systematisk parkering af bil, trailer, byggematerialer og lignende hører til i egen indkørsel og ikke på vores smalle veje eller på ubebyggede grunde.

Gadebelysning:

Sæsonen for gadebelysning er nu også så småt ved at starte op. Opdager du en defekt lyskilde kan du selv fejlmelde denne på SK Forsynings hjemmeside – et link til fejlmeldingssiden kan findes på grundejerforeningens hjemmeside www.jonsgarden.dk på opslagstavlen.

Udbedring af lyskilder er en del af den serviceaftale vi har indgået.

Nabohjælp:

I den seneste tid har flere beboere været ramt af tyveri af cykler der har stået låst i carport eller skur.

Derfor vil vi opfordre alle til at være opmærksomme på mistænkelig adfærd hvis naboen ikke er hjemme.

Vi vil om kort tid sætte et nabohjælp skilt op ved indkørslen til kvarteret og vil foreslå at alle beboere sætter nabohjælp klistermærker op i vinduet.

Disse kan bestilles på hjemmesiden www.nabohjælp.dk

Arbejdsdag:

Vi nåede ikke at få planlagt en arbejdsdag for dette efterår.

I stedet for beder vi alle om at sætte kryds i kalenderen søndag d. 6. april 2014

Bestyrelsen vil opfordre alle med ideer til arbejdsdagen til at sende disse til formand@jonsgarden.dk. Bestyrelsen vil herefter sortere i forslagene og sørge for eventuelle materialer i samarbejde med forslagsstiller.

Bestyrelsen vil sørge for forfriskninger til de fremmødte.

En invitation vil blive sendt til alle husstande når vi kommer nærmere datoen.

Hjemmesiden:

For at gøre det enklere for foreningens beboere at søge information omkring vores grundejerforening samt bestyrelsens arbejde opfordrer vi alle beboere til at søge information på vores hjemmeside www.jonsgarden.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for G/F Jonsgården

Årlig betaling af Grundejerkontingent

Med udgangen af januar modtager I den årlige regning vedr. Grundejerforeningskontingent. Regningen forfalder til betaling d. 10/2-2013. Regningen dækker kontingentet for 2013 som blev besluttet på generalforsamlingen i 2012.

Med venlig hilsen
Mie Bork Lundgreen
Kasserer