Rettidige indkomne forlag til generalforsamling 2014

På generalforsamlingen d. 26/3-2014 har alle medlemmer mulighed for at bringe forslag til afstemning, såfremt dette er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs. d. 18/3-2014.

Bestyrelsen har modtaget en række forslag, der med få undtagelser har det til fælles, at de vedrører vores nær-rekreative grønne områder.

For at et forslag kan bringes til afstemning til generalforsamlingen, har bestyrelsen betinget at nedenstående information er fremskaffet af forslagstilleren.

 • Beskrivelse af forslaget
 • Plan for vedligeholdelse, etablering, placering osv.
 • Pris for anskaffelse, ide til finansiering
 • Pris for vedligeholdelse/abonnement osv.

Dette har bestyrelsen været i dialog med forslagsstillerne om.

På baggrund heraf indstiller bestyrelsen nedenstående forslag til afstemning.

 • Anlæg af boldbane i arealet imellem vores grundejerforening og musikkvarteret.
  Arealet skal jævnes/tromles og herefter slåes sammen med det øvrige “fingræs” dvs. ca. 22 gange om året.
  Prisen for etablering er ca. kr. 5.500,-
  Årlig merpris for vedligeholdelse kr. 7.650,-
  Prisen er excl. moms
 • Oprettelse af en arbejdsgruppe der skal arbejde for fremadrettet udvikling & vedligeholdelse af vores grønne områder.

Nedenstående forslag er modtaget, men kan på baggrund af manglende information ikke bringes til afstemning.

 • Indkøb og opsætning af hjertestarter inkl. abonnement
 • Indkøb og opsætning af shelter ved højen
 • Anlæg af grussti i østlig ende af Jonshaven
 • Opsætning af fodboldmål på det store grønne areal
 • Vedligeholdelse af udsigtshøjen inkl. plantning af træ og opsætning af bænk
 • Opsætning af skraldespande langs stierne (tømning skal foretages af dem, der slår græs)
 • Beplantning ud mod omfartsvejen
 • Anlæg af legeplads

Det er rigtig gode forslag, som bestyrelsen anbefaler bliver behandlet under punktet eventuelt.

Herefter anbefaler bestyrelsen, at de medlemmer der ønsker, kan træde ind i arbejdsgruppen og herefter arbejde for at lægge en detaljeret plan for ovenstående inkl. en prioritering af forslag, som kan bruges som afstemningsgrundlag ved generalforsamlingen i 2015.

Ordinær generalforsamling 2014

Så er det snart tid til generalforsamling 2014.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 26. marts 2013 kl. 19.00

Hvis du har forslag til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18. marts 2014.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i nær fremtid, ligesom den kan læses her på hjemmesiden.

Indkaldelse til generalforsamling 26-3-2014 – med dagsorden

Vel mødt,

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling

På dette års generalforsamling blev vedtaget, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at stemme om hvilken kurs foreningen skal lægge med hensyn til overtagelse af vores veje.

Generalforsamlingen finder sted d. 15. Maj 2013 kl. 20.00 i carporten v. Jonshaven 6

De væsentligste punkter på dagsordenen vil være debat og afstemning om hvilken kurs medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal arbejde efter.

Dagsorden:

 • Valg af ordstyrer
 • Indkomne forslag  (skal være bestyrelsen i hænde senest 8. Maj)
 • Debat
 • Afstemning
 • Eventuelt

I løbet af den kommende uge vil du i postkassen modtage den officielle indkaldelse.

 

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne,

 

Henrik Kragh Thomsen

Formand

Jonshaven 6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Så er det igen blevet tid til ordinær generalforsamling.

Derfor vil du en af de nærmeste dage modtage følgende materiale i din postkasse:
• Indkaldelse til generalforsamling
• Bilag 1 – Forslag til ordensreglement
• Bilag 2 – Ændringsforslag til foreningens vedtægter – valg til bestyrelsen
• Bilag 3 – Ændringsforslag til foreningens vedtægter – afstemningsregler
• Bilag 4 – Fuldmagt

Materialet kan envidere downloades her

Bestyrelsen vil naturligvis anbefale alle grundejere at deltage i generalforsamlingen, eller som minimum udfylde vedlagte fuldmagt og aflevere denne i formandens postkasse på Jonshaven 6.

Emner som grundejere ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. den 12/3, med angivelse af om emnet skal til afstemning eller til diskussion.

Hvis der er spørgsmål til materialet er alle beboere velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Kragh Thomsen
Formand

Jonshaven 6

Ordinær generalforsamling 2013

Så er det snart tid til generalforsamling 2013.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 20. marts 2013 kl. 19.00

Generalforsamlingen vil som tidligere blive afviklet i Otterup forsamlingshus.

Hvis du har forslag til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 12. mars 2013.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i nær fremtid.

Vel mødt,

Bestyrelsen